timeline 20171109 100136     

8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการตรวจรับรองโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าตรวจรับรองโค-กระบือ ของผู้แสดงความจำนงจำหน่ายโค-กระบือให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ เขาเหล็ก บ้านนายาง ม.7 ณ จุดรวมสัตว์ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  กระบือที่ผ่านการตรวจรับรอง จำนวน 11 ตัว

timeline 20171108 191418                       

    timeline 20171108 191341

 

 

     timeline 20171108 191403              timeline 20171108 191331