สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน

 

   นายอารักษ์  ไกรมงคล

สัตวแพทย์อาวุโส

 ปศุสัตว์อำเภอทองแสนขัน

 

 

 

      นางสาวเบญจมาศ  ยอดญานะ

 เจ้าพนักงานสัตวบาล

(พนักงานราชการ)

 

 

 

 

 

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์