สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด

 

  นายนฤพนธ์ โตสวัสดิ์

สัตวแพทย์อาวุโส

 ปศุสัตว์อำเภอน้ำปาด

 

 

น.สพ.ฐิติรัตน์  กันธะเดช

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 

 

 นายชาญชัย สีสุข

 เจ้าพนักงานสัตวบาล

 (พนักงานราชการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยวัฒน์  ทองชมภู

  จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์