สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา

 

ปศอ ทาปลา

นายพงศพัศ จิตชู

สัตวแพทย์อาวุโส

ปศุสัตว์อำเภอท่าปลา

 

 

สพ.ญ.กวินันท์  อนุกุล

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 

ฐตกร

นายฐิติกร เลิศล้ำ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 (พนักงานราชการ)

 

  วรทธกร

    นายวิรัทธิกร  วรโชติวานิช

   เจ้าพนักงานสัตวบาล

(พนักงานราชการ)