กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

น.สพ.สุทิน ฉากมงคล

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

 

สพ.ญ.ปาริชาต เมืองเอก

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

 ราตร

นางราตรี  มีเชย

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 (พนักงานราชการ)