กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

หน.สงเสรม

นายรุ่งวสันต์  เพ็งสุพรรณ์

นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

กตตศกด2

นายกิตติศักดิ์  ใจแก้วแดง

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน