กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

ทนงศกด

น.สพ.ทนงศักดิ์ แสนสุวรรณ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

                                                                                              หมอแพร 1

สพ.ญ.พิชญ์นรี  มีศิริพันธ์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

 

ดำรงคศกด

นายดำรงค์ศักดิ์ ดำคำ

นักวิชาการสัตวบาล

 (พนักงานราชการ)

 

สรนทร

นางสาวสุรินทร์  รอดพวง

นักวิชาการสัตวบาล

(พนักงานราชการ)