วันที่ 8 วันที่ 9 วันที่ 13 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมโดย สัตวแพทย์หญิงกิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์           จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

- หน่วยบริการคลินิกปศุสัตว์ และหน่วยบริการคลินิกสุนัข-แมว

                 - สถานที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

                           2) พื้นที่หมู่ 1, 3 และ 5 ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

                - กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่

         1) บริการเวชภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ (ยาถ่ายพยาธิ, วิตามินละลายน้ำ)

         2) การผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ทั่วไป

                          3) อบรมนักเรียนโรงเรียนป่ากั้งวิทยา เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก การป้องกันโรคระบาด COVID-19

                              (จำนวนนักเรียน 39 ราย)

                          4) ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ ตรวจระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ มอบเวชภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนพื้นเมืองเหนือ

                              เขื่อนสิริกิติ์และแปรรูปวัตถุดิบท้องถิ่น และกลุ่มอนุรักษ์โคพื้นเมือง ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด)

               - ผลการปฏิบัติงาน จำนวนเกษตรกรมารับบริการทั้งหมด 244 ราย จำนวนสัตว์ 3,876 ตัว

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

               - หน่วยบริการคลินิกปศุสัตว์ (โคเนื้อ)

               - สถานที่: หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  

               - กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ ทำการทดสอบวัณโรคในสัตว์ (TB Test) เก็บตัวอย่างเลือด (ส่งตรวจโรคบรูเซลลา)

                 ตรวจระบบสืบพันธุ์ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ และบริการเวชภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์(ยาถ่ายพยาธิ วิตามินละลายน้ำ)

               - ผลการปฏิบัติงาน: จำนวนเกษตรกรมารับบริการ   47 ราย จำนวนโคเนื้อ 744 ตัว

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

                   - หน่วยบริการคลินิกสุนัข-แมว

                   - สถานที่: วัดหน้าพระธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  

                   - กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์

                   - ผลการปฏิบัติงาน: มีสุนัขและแมวมารับบริการทั้งหมด จำนวน 40 ตัว/19 ราย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

                  - หน่วยบริการคลินิกสุนัข-แมว

                  - สถานที่: เทศบาลตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  

                   - กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์

                   - ผลการปฏิบัติงาน: มีสุนัขและแมวมารับบริการทั้งหมด จำนวน 41 ตัว/13 ราย

          ***สรุปรวม จำนวนเกษตรกรที่รับบริการทั้งหมด 323 ราย จำนวนสัตว์ 4,701 ตัว***