ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่อยู่หน่วยงาน : ตั้งอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210

โทรศัพท์ : 055-816803 

เว็บไซด์ :www.pvlo-utd.go.th/webnew

facebook : www.facebook.com/pvlo.utd