กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

หน.ยทธ

นายพรรณเลิศ  ศิริปาลกะ

 สัตวแพทย์อาวุโส

   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

อนนตญา

นางอนันตญา  ทองชัย

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 (พนักงานราชการ)