กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

นายสุรเชษฐ์  ปินทิพย์

สัตวแพทย์ อาวุโส

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

Warisa Charoenla

สพญ.วริศา เจริญลาภ

นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิชญะ  พงวราสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

(พนักงานราชการ)

 

นางสาวสุรินทร์  รอดพวง

นักวิชาการสัตวบาล

(พนักงานราชการ)