กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

ทนงศกด

น.สพ.ทนงศักดิ์ แสนสุวรรณ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

                                                                                              หมอแพร 1สพ.ญ.พิชญ์นรี  มีศิริพันธุ์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

ดำรงคศกดนายดำรงค์ศักดิ์ ดำคำ

นักวิชาการสัตวบาล