โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอตรอน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาปศุสัตว์ฯ จากพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย และอำเภอทองแสนขัน จำนวน ๗๙ คน

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำปาด ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาปศุสัตว์ฯ จากพื้นที่อำเภอท่าปลาอำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้าโคก จำนวน ๕๖ คน

             การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมรับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๕ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการจับและบังคับสุนัขและแมว รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี

             อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วย

 อบรมพษสนขบา อ.ตรอน ๒๑๐๑๒๗ 0

อบรมพษสนขบา อ.นำปาด ๒๑๐๑๒๗ 12

 

 

 

   วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 สัตวแพทย์หญิงกิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

       โดยปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์ และประชาชนทั่วไป และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันรวมทั้งสิ้น 68 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 34 ตัว (เพศผู้ 10 ตัว เพศเมีย 24 ตัว) และแมว 34 ตัว (เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 25 ตัว)

 

 

 

 

 

วันที่ 8 วันที่ 9 วันที่ 13 และวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมโดย สัตวแพทย์หญิงกิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ และด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์           จัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

- หน่วยบริการคลินิกปศุสัตว์ และหน่วยบริการคลินิกสุนัข-แมว

                 - สถานที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

                           2) พื้นที่หมู่ 1, 3 และ 5 ต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

                - กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่

         1) บริการเวชภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ (ยาถ่ายพยาธิ, วิตามินละลายน้ำ)

         2) การผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ทั่วไป

                          3) อบรมนักเรียนโรงเรียนป่ากั้งวิทยา เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก การป้องกันโรคระบาด COVID-19

                              (จำนวนนักเรียน 39 ราย)

                          4) ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ ตรวจระบบสืบพันธุ์โคเนื้อ มอบเวชภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ (กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนพื้นเมืองเหนือ

                              เขื่อนสิริกิติ์และแปรรูปวัตถุดิบท้องถิ่น และกลุ่มอนุรักษ์โคพื้นเมือง ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด)

               - ผลการปฏิบัติงาน จำนวนเกษตรกรมารับบริการทั้งหมด 244 ราย จำนวนสัตว์ 3,876 ตัว

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

               - หน่วยบริการคลินิกปศุสัตว์ (โคเนื้อ)

               - สถานที่: หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  

               - กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคเนื้อ ทำการทดสอบวัณโรคในสัตว์ (TB Test) เก็บตัวอย่างเลือด (ส่งตรวจโรคบรูเซลลา)

                 ตรวจระบบสืบพันธุ์ ให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์ และบริการเวชภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์(ยาถ่ายพยาธิ วิตามินละลายน้ำ)

               - ผลการปฏิบัติงาน: จำนวนเกษตรกรมารับบริการ   47 ราย จำนวนโคเนื้อ 744 ตัว

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

                   - หน่วยบริการคลินิกสุนัข-แมว

                   - สถานที่: วัดหน้าพระธาตุ ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์  

                   - กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์

                   - ผลการปฏิบัติงาน: มีสุนัขและแมวมารับบริการทั้งหมด จำนวน 40 ตัว/19 ราย

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

                  - หน่วยบริการคลินิกสุนัข-แมว

                  - สถานที่: เทศบาลตำบลท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  

                   - กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพสัตว์

                   - ผลการปฏิบัติงาน: มีสุนัขและแมวมารับบริการทั้งหมด จำนวน 41 ตัว/13 ราย

          ***สรุปรวม จำนวนเกษตรกรที่รับบริการทั้งหมด 323 ราย จำนวนสัตว์ 4,701 ตัว***

 

 

 

“ปศุสัตว์อุตรดิตถ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

                 วันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติย ราชนารี โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า บริการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน ณ วัดจอมคีรี หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำริด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทำหมันสุนัขและแมวจรจัดและด้อย ทั้งหมดจำนวน 46 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 8 ตัว (เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 5 ตัว) และแมว จำนวน 38 ตัว (เพศผู้ 20 ตัว และเพศเมีย 18 ตัว)