กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

นายรุ่งวสันต์  เพ็งสุพรรณ์

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

นายพงศ์พันธ์ อยู่เย็นดี

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 

นางสาวเบญจมาศ  ยอดญานะ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(พนักงานราชการ)