กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

น.สพ.สุทิน ฉากมงคล

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

 

สพ.ญ.ปาริชาต เมืองเอก

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

นางสาวณิชชา  ปีปวน

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านวิทยาศาสตร์