สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าปลา

 

หมอจะเอ 2

สพ.ญ.พิชญา ภารบูลย์

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์อำเภอท่าปลา

 

 

 

 

 

 

 

นายทนง เขมกูล

 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

(ช่วยราชการ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)

 

ฐตกรนายฐิติกร เลิศล้ำ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(พนักงานราชการ)

 

  วรทธกร

    นายวิรัทธิกร  วรโชติวานิช

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(พนักงานราชการ)