ITA สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2566

          ข้อมูลพื้นฐาน

           01 โครงสร้าง

           02 ข้อมูลผู้บริหาร

           03 อำนาจหน้าที่

           04 แผนยุทธ์ศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

               05 ข้อมูลการติดต่อ

               06 กฏหมายด้านปศุสัตว์

     การประชาสัมพันธ์

         07  ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

             08 Q&A

        09 Social Network

   แผนดำเนินงาน

      010  แผนดำเนินงานประจำปี

      011  รายการการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

      012  018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การปฏิบัติงาน

        013   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

014  คู่มือหรือบริการมาตรฐานการให้บริการ

015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

017 E-Service

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลคลประจำปี

029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

030 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

031 ข้อมูล เชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ไม่มีเรื่องร้องเรียน

032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

034 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี

037 การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริต

038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันและทุจริตประจำปี

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน