สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โดยนายสัตวแพทย์ชัยนาท แสนยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาปศุสัตว์ฯ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย และอำเภอทองแสนขัน จำนวน ๘๗คน อสม.จากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน ๕๖ คน และจิตอาสาดูแลสุนัขและแมวชุมชน จำนวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๘ คน

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยา ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาปศุสัตว์ฯ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้าโคก จำนวน ๖๔ ค

        การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าเข้าร่วมรับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๒ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการจับและบังคับสุนัขและแมว รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี

          อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วย

               S__67723347.jpg