วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00น. นายชัยนาท แสนยศ พร้อมด้วยข้าราชการ

พนักงานราชการและจ้างเหมาบริการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

จัดพิธีมอบหญ้าพระราชทาน แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเดือดร้อน

จากภัยพิบัติ(น้ำท่วม) ในพื้นที่อำเภอฟากท่า เก็ตรกรจำนวน 40 ราย โคจำนวน 567 ตัว

ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมี นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอฟากท่าเป็นประธานในพิธี

 

S 66805837

18795

24058

24059

 24060

HO0uPZ

แบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ และแบบสอบถามความคิดเห็น

ของผู้รับบริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการของกรมปศุสัตว์

ด้านการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้

     1. แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คลิก)

     2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คลิก)

 

เนื้อหาอื่นๆ...