กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 1. การตรวจสอบการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (ฟาร์ม
 2. การอนุญาตสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ในพื้นที่
 3. การแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มสุกรและโคขุน
 4. การตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
 5. โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์
 6. โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่
 7. การตรวจสอบตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว์
 8. การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมทางปศุสัตว์
 9. การตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
 10. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 11. การเก็บตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring Plan)
 12. การเก็บตัวอย่างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์
 13. การเก็บตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์