โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๖๓

              วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างและพัฒนา

ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

             การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน ๑๖๕ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการจับและบังคับสุนัขและแมว รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี โดยทีมวิทยากรนำโดย สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

             อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วย

 

 

 

 วันที่ 17 กันยายน 2562 สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ จัดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 (World Rabies Day 2019) ภายใต้แผนยุทธศาสาตร์การดำเนินโครงการสัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปี พ.ศ.2560-2563 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันสุนัขและแมว และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจ นำสุนัขและแมวมารับบริการทำหมัน รวมจำนวน 88 ตัว

 

 

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ และกล่าวสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ได้แก่ พลตรีชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รองผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายพนม มีศิริพันธุ์ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์

การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน และอำเภอพิชัยจำนวน 3 ตำบล จำนวน 26 หมู่บ้าน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,000 ราย  จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 10,000 ตัว และโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียน สาธิตการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ เนื้อโคและเนื้อสุกร และการให้ความรู้คำแนะนำด้านปศุสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาชน สามารถรับบริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

โครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด

รูปแบบเฉพาะหน้าที่(Functional exercise) จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีที่อาจเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และสัตวแพทย์หญิงกิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่ผู้เลี้ยงสุกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๒. เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

. เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง

โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(War room) จังหวัดอุตรดิตถ์

๒. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ

๔. ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสุกร

รวมจำนวน ๑๒๓ คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์ และประชาชนทั่วไป และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันรวมทั้งสิ้น 55 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 25 ตัว (เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 14 ตัว) และแมว 30 ตัว (เพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 23 ตัว)

  

 

   

  

  


    

  

 

 

Page 4 of 5