สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โดยนายสัตวแพทย์ชัยนาท แสนยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาปศุสัตว์ฯ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย และอำเภอทองแสนขัน จำนวน ๘๗คน อสม.จากชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน ๕๖ คน และจิตอาสาดูแลสุนัขและแมวชุมชน จำนวน ๑๕ คน รวมทั้งสิ้น ๑๕๘ คน

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยา ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาปศุสัตว์ฯ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้าโคก จำนวน ๖๔ ค

        การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าเข้าร่วมรับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๒๒ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการจับและบังคับสุนัขและแมว รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี

          อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ ด้วย

               S__67723347.jpg         

 

โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

                วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565  น.สพ.ชัยนาท แสนยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Kick Off) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยดำเนินการพร้อมกับส่วนกลางจากศูนย์ราชการ
               กรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานีและส่วนภูมิภาคทั้ง 77 จังหวัด ถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดพิธีโครงการฯ

               เป้าหมายรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผ่าตัดทำหมัน 506 ตัว ฉีดวัคซีน 645 ตัว และมีสถานพยาบาลสัตว์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 แห่ง ผลการปฏิบัติงานในวันนี้ ดังนี้

             1.ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รวม 72 ตัว ได้แก่ สุนัขเพศเมีย 17 ตัว สุนัขเพศผู้ 12 ตัว แมวเพศเมีย 28 ตัว และแมวเพศผู้ 15 ตัว               

             2.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว รวม 70 ตัว

                              # ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง #

“ปศุสัตว์อุตรดิตถ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอทองแสนขัน และอำเภอฟากท่า

                 วันที่ศุกร์ที่ 1๘ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสัตวแพทย์ชัยนาท  แสนยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอทองแสนขันแลพอำเภอฟากท่า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า บริการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน ณ วัดโคกงาม ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ (วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ) ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส จำนวน ๓๘  ตัว และ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ) ทำหมันสุนัขและแมวจรจัดและด้อยโอกาส จำนวน ๔๐  ตัว รวมจำนวน ๗๘ ตัว

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

         วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลวังกะพี้ จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

        โดยนายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน นายสัตวแพทย์ชัยนาท แสนยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงานและหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไปและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันและทำหมันสุนัขและแมวจรจัด รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอำเภอตรอน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาปศุสัตว์ฯ จากพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย และอำเภอทองแสนขัน จำนวน ๗๙ คน

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำปาด ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาปศุสัตว์ฯ จากพื้นที่อำเภอท่าปลาอำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้าโคก จำนวน ๕๖ คน

             การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมรับการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๕ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการจับและบังคับสุนัขและแมว รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี

             อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วย

 อบรมพษสนขบา อ.ตรอน ๒๑๐๑๒๗ 0

อบรมพษสนขบา อ.นำปาด ๒๑๐๑๒๗ 12

 

Page 2 of 5