ประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(War room) จังหวัดอุตรดิตถ์

           วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(War room) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมตรอนตรีสินธุ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine Fever: ASF)และขับเคลื่อนตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย โดยการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการดำเนินการดังนี้

      ๑. จัดตั้ง War Room โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ตามคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ ๓๗๗๕/๒๕๖๒

      ๒. การประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิดสุกรและหมูป่า ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลและทุกอำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

    ๓.ให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ โรค ASF อีกทั้งให้ ปศอ.แจ้งในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอ และขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประกาศให้ความรู้แก้ประชาชนในชุมชนผ่านเสียงตามสายของชุมชน

   ๔.ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยเฉพาะรายย่อยให้มีความรู้ ความเข้าใจโรค ASF ความร้ายแรง อาการ แนวทางป้องกัน หากพบอาการ แจ้งใคร อย่างไร

  ๕.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และแจ้งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรทั้งรายย่อย รายกลางและรายใหญ่ มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงสุด และปรับระบบการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน

   ๖.ให้เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ เฝ้าระวังทางอาการในพื้นที่ และทำรายงาน zero report เป็นรายสัปดาห์ แต่หากพบอาการตามนิยามให้รายงาน กรมปศุสัตว์ ทันที

   ๗.แจ้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์(สุกร) เฝ้าระวังโรค ASF ในโรงฆ่าสัตว์โดยเข้มงวดในการตรวจสุกรมีชีวิตก่อนการฆ่าสัตว์และตรวจซากสุกรหลังการฆ่าสัตว์ หากกรณีสงสัยให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

    ๘.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงอาหาร หน่วยประกอบเลี้ยงและอื่นๆ ให้งดจำหน่าย จ่าย แจกเศษอาหารเหลือจากการรับประทานให้ผู้ที่นำไปเลี้ยงสุกร

    ๙. เข้มงวดการเคลื่อนย้าย

     - กรณีออกใบอนุญาต ก่อนการเคลื่อนย้ายต้องตรวจอาการและพ่นทำลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนการเคลื่อนย้าย

   - กรณีเป็นปลายทาง ต้องตรวจอาการสัตว์ที่เคลื่อนย้ายเข้ามา พ่นทำลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนตรวจรับปลายทาง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์

    ๑๐.กำหนดพื้นที่ในการฝังซากสุกร กรณีเกิดโรคระบาด

 

   

   

 

 

ปศุสัตว์อุตรดิตถ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า บริการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน ณ วัดยางโทน หมู่ที่ 4 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยมีสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันทั้งหมด จำนวน 72 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 26 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 21 ตัว) และแมว จำนวน 46 ตัว (เพศผู้ 13 ตัว และเพศเมีย 33 ตัว)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๓

 

              วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างและพัฒนา

ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

             การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน ๑๖๕ คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า วิธีการจับและบังคับสุนัขและแมว รวมทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี โดยทีมวิทยากรนำโดย สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์

             อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้รับประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วย

 

       

 

             

 

   

 

 

 

 ข้อมูลโดย : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

27798261 1573385986112133 1395430581833840496 o

ท่านปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับ ผบ.มทบ.35 ผกก.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกร เนื้อไก่ และอาหารทะเลสด ในตลาดสดเทศบาล 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสินค้าปศุสัตว์ให้กับผู้บริโภค ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึงในสัปดาห์นี้

 

27748284 1573385709445494 6704048569506505956 o 27788322 1573385706112161 2999373122637112361 o

27788788 1573385699445495 7698311151225846402 o27907780 1573385599445505 9002770211657447796 o

 

27908322 1573385969445468 4190513102509299911 o

Page 5 of 5