ปศุสัตว์อุตรดิตถ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์และด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว ในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า บริการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน ณ วัดยางโทน หมู่ที่ 4 ตำบลวังดิน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยมีสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันทั้งหมด จำนวน 72 ตัว แบ่งเป็นสุนัข จำนวน 26 ตัว (เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 21 ตัว) และแมว จำนวน 46 ตัว (เพศผู้ 13 ตัว และเพศเมีย 33 ตัว)