ประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

(War room) จังหวัดอุตรดิตถ์

           วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(War room) จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมตรอนตรีสินธุ์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(African Swine Fever: ASF)และขับเคลื่อนตามแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย โดยการเตรียมความพร้อมของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีการดำเนินการดังนี้

      ๑. จัดตั้ง War Room โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ตามคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ ๓๗๗๕/๒๕๖๒

      ๒. การประกาศเขตเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิดสุกรและหมูป่า ในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลและทุกอำเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒

    ๓.ให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ โรค ASF อีกทั้งให้ ปศอ.แจ้งในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอ และขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประกาศให้ความรู้แก้ประชาชนในชุมชนผ่านเสียงตามสายของชุมชน

   ๔.ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยเฉพาะรายย่อยให้มีความรู้ ความเข้าใจโรค ASF ความร้ายแรง อาการ แนวทางป้องกัน หากพบอาการ แจ้งใคร อย่างไร

  ๕.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และแจ้งให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรทั้งรายย่อย รายกลางและรายใหญ่ มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นสูงสุด และปรับระบบการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน

   ๖.ให้เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ เฝ้าระวังทางอาการในพื้นที่ และทำรายงาน zero report เป็นรายสัปดาห์ แต่หากพบอาการตามนิยามให้รายงาน กรมปศุสัตว์ ทันที

   ๗.แจ้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์(สุกร) เฝ้าระวังโรค ASF ในโรงฆ่าสัตว์โดยเข้มงวดในการตรวจสุกรมีชีวิตก่อนการฆ่าสัตว์และตรวจซากสุกรหลังการฆ่าสัตว์ หากกรณีสงสัยให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

    ๘.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงอาหาร หน่วยประกอบเลี้ยงและอื่นๆ ให้งดจำหน่าย จ่าย แจกเศษอาหารเหลือจากการรับประทานให้ผู้ที่นำไปเลี้ยงสุกร

    ๙. เข้มงวดการเคลื่อนย้าย

     - กรณีออกใบอนุญาต ก่อนการเคลื่อนย้ายต้องตรวจอาการและพ่นทำลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนการเคลื่อนย้าย

   - กรณีเป็นปลายทาง ต้องตรวจอาการสัตว์ที่เคลื่อนย้ายเข้ามา พ่นทำลายเชื้อโรคยานพาหนะก่อนตรวจรับปลายทาง ตามระเบียบกรมปศุสัตว์

    ๑๐.กำหนดพื้นที่ในการฝังซากสุกร กรณีเกิดโรคระบาด