วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ กิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยการผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้ด้านการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์ และประชาชนทั่วไป และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวมารับบริการผ่าตัดทำหมันรวมทั้งสิ้น 55 ตัว แบ่งเป็นสุนัข 25 ตัว (เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 14 ตัว) และแมว 30 ตัว (เพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 23 ตัว)