โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จังหวัดอุตรดิตถ์ และกล่าวสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดย สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็นเกียรติ ได้แก่ พลตรีชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ รองผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นายพนม มีศิริพันธุ์ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์

การดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอตรอน และอำเภอพิชัยจำนวน 3 ตำบล จำนวน 26 หมู่บ้าน มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มาขอรับบริการไม่น้อยกว่า 1,000 ราย  จำนวนสัตว์ที่จะได้รับบริการ 10,000 ตัว และโดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมปฏิบัติงาน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การกำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจชันสูตรโรคสัตว์ การสำรวจสภาวะโรค การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่นักเรียน สาธิตการแปรรูปผลผลิตจากสัตว์ เนื้อโคและเนื้อสุกร และการให้ความรู้คำแนะนำด้านปศุสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชาชน สามารถรับบริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย