โครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด

รูปแบบเฉพาะหน้าที่(Functional exercise) จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ระดับจังหวัด รูปแบบเฉพาะหน้าที่ (Functional exercise) จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีที่อาจเกิดการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และสัตวแพทย์หญิงกิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่ผู้เลี้ยงสุกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๒. เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะด้าน รวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญกับสถานการณ์เกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

. เพื่อให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ถูกต้อง

โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ ประกอบด้วย

๑. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(War room) จังหวัดอุตรดิตถ์

๒. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ

๔. ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสุกร

รวมจำนวน ๑๒๓ คน