วันที่ 17 กันยายน 2562 สพ.ญ.กิตติวดี โชติปรายน ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ จัดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 (World Rabies Day 2019) ภายใต้แผนยุทธศาสาตร์การดำเนินโครงการสัว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ปี พ.ศ.2560-2563 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การทำหมันสุนัขและแมว และการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจ นำสุนัขและแมวมารับบริการทำหมัน รวมจำนวน 88 ตัว