สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

 

นายวิเชียร  เพิ่มเยาว์

สัตวแพทย์อาวุโส

ปศุสัตว์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

 

 

กาวนนาถ

สพ.ญ.กวินนาถ  บูรณตระกูล

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

นายพงศ์พันธ์ อยู่เย็นดี

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

 

 

นมาศ

 นายนิมาศ  ถุงคำ

  เจ้าพนักงานสัตวบาล

(พนักงานราชการ)

 

 

 นางสาวทรงพร  เหลืองหิรัญ

 เจ้าพนักงานสัตวบาล

(พนักงานราชการ)

 

 

 

 นางสาวยุธาทิพย์  แสนกุลณา

 จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์