สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก

 

ปศอบานโคก

นายอภิรัฐ สงวนรัษฎ์

   สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทน

   ปศุสัตว์อำเภอบ้านโคก

 

 

นายกรจรัส ยะอุตม์

   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

(ช่วยราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

 

ธรวฒน

นายธีรวัฒน์  ใบยา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 (พนักงานราชการ)

 

นางสาวชลธิชา  จิตอารี

จ้างเหมาบริการ

เฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์