สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย 

 


Aram Pengchanta

 นายอร่าม เป็งจันตา

สัตวแพทย์อาวุโส

ปศุสัตว์อำเภอพิชัย

 

ดเรก

นายดิเรก  สร้อยสาย

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(พนักงานราชการ)

 

จนทมา

 นางสาวจันทิมา  ลีส้มซ่า

 เจ้าพนักงานสัตวบาล

(พนักงานราชการ)

 

 นายนพดล  เข็มทอง

    จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์