สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน 

 

สาวตร

 สพ.ญ.สาวิตรี  เรียนไธสง

 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

ปศุสัตว์อำเภอตรอน

 

 

43794

น.สพ.วัชรพงษ์ ฉุนขำ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

 

นายธวัชชัย  เกตุบำรุง

 เจ้าพนักงานสัตวบาล

 (พนักงานราชการ)

 

 

 

 

นางสาววจิตตรา  แก่งอินทร์ 

  จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์