สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน 

 

สาวตรสพ.ญ.สาวิตรี  เรียนไธสง

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

ปศุสัตว์อำเภอตรอน

 

43794น.สพ.วัชรพงษ์ ฉุนขำ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

 นายธวัชชัย  เกตุบำรุง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

(พนักงานราชการ)

 Chitra Kaeng inนางสาววจิตตรา  แก่งอินทร์

จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์